Project in uitvoering Planning: Uitvoering tussen juli en december 2016. Afronding in juli 2017

  • Realisatie natuur voor weidevogels
  • Realisatie natuur voor gebiedseigen planten en dieren (botanisch grasland)
  • Behalen van een goede waterkwaliteit
  • Recreatie: vogelkijkscherm, picknicksets, aanleg wandelpad Oudeland.

De Nesse, Berkenwoudse Driehoek en Oudeland Zuid

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard legt de natuur aan in de gebieden De Nesse, de Berkenwoudse Driehoek en het zuidelijk deel van Oudeland. Dat is best bijzonder. Het waterschap had in dit gebied in verband met de realisatie van natuur een grote wateropgave liggen. Het is dan praktisch om alle werkzaamheden voor water én natuur in één hand te leggen en in samenhang uit te voeren.

In het gebied komen waardevolle weidevogelgebieden, botanische graslanden, ecologische rijke watergangen en karakteristieke landschapselementen. Om dit te bereiken zorgt het hoogheemraadschap voor de basis voor deze natuur: een voedselarme bodem die voldoende nat is en een gevarieerd leefgebied. Samen met aangepast beheer zal de nieuwe natuur dan vanzelf ontstaan.

Er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd en percelen afgeplagd, zodat er een gevarieerde begroeiing kan komen. Voor een rijke watervegetatie is het nodig om voedselrijke bagger te verwijderen.

Het gebied wordt ingericht met natuur voor weidevogels, nat schraalland en vochtig bloemrijk grasland. Denk hierbij aan dotterbloemhooiland, kleine zeggenvegetaties en veenheide. Ook worden poelen, sloten en weteringen gegraven of beter geschikt gemaakt voor gebiedseigen planten en waterdieren. Voorbeeld hiervan is krabbescheer dat de groene glazenmaker (libelle) aantrekt. De oevers zijn straks rijk begroeid met soorten als egelboterbloem, ruwe smele en pinksterbloem. Het gebied is van groot belang voor de zwarte stern en voor wintergasten en doortrekkers.

Daarnaast komen er bruggen en dammen waardoor het gebied goed beheerd kan worden. Het waterschap zorgt voor de aanleg van stuwen, inlaten, peilscheidingen en (hoofd)watergangen, zodat de gebieden als aparte watersystemen beheerd kunnen worden. Voor het watersysteem is het van belang dat hogere peilen mogelijk zijn en weinig onderhoud nodig is.

Beheer

De natuur in deze drie gebieden zal beheerd gaan worden door ZHL en de Natuurcoöperatie.

De Nesse

Dit gebeurt er in gebied De Nesse:
• Het gebied hydrologisch isoleren, zodat het als apart peilgebied kan worden beheerd;
• Het peil verhogen om de drooglegging te verminderen;
• Een meer natuurlijk peilbeheer invoeren;
• Het inlaatwater zuiveren door aanleg van een lang aanvoertraject;
• De baggerlaag weghalen;
• Natuurvriendelijke oevers aanleggen.
De verwachting is dat hiermee de water-doelen worden gerealiseerd.
Verder is de vormgeving vooral gericht op de vorming van een robuust leefgebied voor weidevogels.

De Nesse kent binnen het gebied een behoorlijke variatie in hoogte. Daardoor kunnen verschillende natuurtypen worden gerealiseerd binnen het gebied. Door de grote openheid van het gebied en door de grote variatie, wordt het gebied heel geschikt voor weidevogels, die zich er thuis zullen voelen in alle levensstadia.
Naast weidevogelgebied leent het laagst gelegen deel van het gebied zich voor een natter stuk natuur, dat onderdeel vormt van de drasverbinding voor veenweidesoorten. Deze verbinding loopt verder door de Berkenwoudse driehoek.
Bij de inrichting wordt dus rekening gehouden met de natuurlijke eigenschappen van het gebied. Om het gebied te optimaliseren voor de natuurdoelen worden naast de genoemde watermaatregelen de volgende inrichtingsmaatregelen uitgevoerd in het gebied:
• Greppelen
• Aanleg van natuurvriendelijke oevers
• Plaggen
• Uitgraven van enkele bestaande veenputten
• Greppels voorzien van een flauwe oever
• Graven nieuwe watergang
• Werkzaamheden ten behoeve van de isolatie van het peilgebied

Berkenwoudse driehoek

Dit gebied heeft veel mogelijkheden voor botanische graslanden, weidevogels en als leefgebied voor typische veenweidesoorten. De inrichting is zodanig vormgegeven dat goed wordt aangesloten bij de al ingerichte delen van het plangebied en een goede relatie en overgang ontstaat met De Nesse.
Het noordelijk deel van het gebied sluit aan bij de nattere natuur in de Nesse. Hier komt een verbinding voor typische veenweidesoorten als ringslang, waterspitsmuis en kamsalamander. In het noordoosten van het gebied wordt natuur aangelegd met natuurvriendelijke oevers. Het zuiden van het gebied is geschikt voor weidevogels door de openheid en drooglegging. Rondom de eendenkooi en proefgebied Nooitgedacht worden de ontwikkelingskansen voor waardevolle botanische graslanden vergroot door het afplaggen van de voedselrijke bovenlaag. Door het verwijderen van deze bovenlaag wordt ook de drooglegging voor het betreffende natuurtype geoptimaliseerd.

Inrichtingsmaatregelen:
• Greppelen (met flauwe randen)
• Aanleg van natuurvriendelijke oevers
• Plaggen
• Isoleren van het peilgebied
• Verwijderen bosschages
• Graven van een poel

Oudeland Zuid

In Oudeland Zuid komen botanische graslanden. Dit deelgebied is te klein en te verstoringsgevoelig om de inrichting te focussen op weidevogels.
Om botanische graslanden zoveel mogelijk ontwikkelkans te geven, wordt de bovenste voedselrijke laag verwijderd van een deel van de percelen. Naast het verwijderen van overtollig fosfaat wordt door het verwijderen van de toplaag een optimale drooglegging voor dit natuurtype verkregen.
Als onderdeel van het aanleggen van een schoonwaterverbinding wordt de aanwezige watergang in het zuiden van het gebied verbreed en voorzien van een natuurvriendelijke oever.
Naast natuurinrichting wordt in dit gebied een wandelpad aangelegd dat twee routes kent:
- over een voormalige kade langs de rand van het gebied
- dwars door het gebied (struinpad).

Inrichtingsmaatregelen:
• Greppelen
• Verbreden bestaande watergang
• Aanleg van natuurvriendelijke oevers
• Plaggen
• Aanleggen wandelroute