Nieuwe natuur

De natuur die we willen aanleggen in de Krimpenerwaard kwam 100 jaar geleden al voor in het eeuwenoude cultuurlandschap en wordt zo aangelegd, dat mensen ervan kunnen blijven genieten. Het beeld van de open polders met zijn vele water zoals we dat nu nog steeds kennen, blijft bestaan. Het is de bedoeling dat plant- en diersoorten terugkomen die hier vroeger voorkwamen.

In de natuur moeten vooral weidevogels zich thuis voelen. Daarom bestaat het voornamelijk uit verschillende soorten gras. Tussen dit gras staan bloemen en kruiden die insecten aantrekken die een lekker hapje vormen voor de jonge weidevogels. Aan de slootkanten is het gras vaak wat natter en biedt zo een fijn leefgebied aan weidevogels die zich prettig voelen in en aan het water. Hier en daar komt er een poel bij of wordt een veensloot verbreed. De bestaande verkavelingsstructuur blijft in deze graslanden behouden en het landschap houdt haar openheid met de karakteristieke lange percelen, boerderijlinten en het vele open water. Ook de koeien en schapen hebben een plekje in deze natuur.

Natuurtypen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier typen natuur:

 • Weidevogelnatuur

  Dit is grasland waar weidevogels graag verblijven, nestelen en hun jongen grootbrengen. Deze gebieden hebben wat ijler gras met veel bloemen. Jonge weidevogels kunnen gemakkelijk schuilen in deze graslanden De grond is vaak wat natter, zodat bijvoorbeeld de grutto makkelijk wormen kan vangen. De oever van de sloot is bloemrijk en loopt niet stijl af. Vogels kunnen zo makkelijk in en uit het water.

  Onder dit type grasland vallen:
  Vochtig weidevogelgrasland
  Wintergastenweide
  Kruiden- en faunarijk grasland

 • Botanisch grasland

  Dit zijn graslanden op wat minder voedselrijke grond waarin veel plantensoorten een plek hebben. Denk aan fioringras, ruw beemdgras, witbol of zelfs de echte koekoeksbloem, diverse zeldzame zeggesoorten, korenbloemen en zelfs orchideeën. Bloeiende planten trekken veel insecten aan, zoals vlinders en hommels. Een kleurrijk grasland, waar ook koeien en schapen graag grazen.

  Onder dit type grasland vallen:
  Vochtig hooiland
  Nat schaalland
  Kruiden- en faunarijk grasland
  Veenmosrietland

 • Kleinschalige elementen/verbinding

  Denk bij kleinschalige elementen of verbinding aan pestbosjes, eendenkooien en poelen. Deze cultuurhistorische elementen vormen een natuurlijke overgang of schuilplaats binnen de nieuwe natuur in de Krimpenerwaard. Je kan hier soorten vinden als waterspitsmuis, ringslang of rugstreeppad.

  Onder dit landschapstype vallen:
  Zoete plas
  Veenmosrietland
  Moeras
  Gemaaid rietland
  Vochtig hakhout en middenbos
  Eendenkooi
  Hoog- en laagveenbos

 • Natuur in bestaande veensloten

  Doel is in deze sloten waterplanten en dieren terug te brengen die van oudsher thuishoren in de Krimpenerwaard. Waterplanten zijn mooi om te zien en handig voor de zuurstofproductie, maar zorgen ook dat water helder wordt en blijft. Waterplanten nemen het voedsel uit het water op, waardoor algen geen kans krijgen om te groeien. Eén van deze planten die in de veensloten thuishoort, is de krabbenscheer. Deze plant is uitermate belangrijk voor onder andere gevlekte witsnuitlibel en de groene glazenmaker. Ook voor vissen is een het belangrijk dat er veel waterplanten zijn. Zo kunnen jonge visjes schuilen voor bijvoorbeeld snoeken. In de waterplanten zitten ook veel (onderwater)insecten die weer het voedsel vormen voor veel vissen.

Realisatie van natuur door agrariërs

Steeds vaker wordt natuur in de Krimpenerwaard niet aangelegd en beheerd door terreinbeherende organisaties zoals het Zuid-Hollands Landschap, maar door particulieren en agrariërs. Zij blijven vaak zelf eigenaar van de grond en realiseren zelf de natuur. Het landschap in de Krimpenerwaard is eeuwen geleden ontstaan door het agrarisch gebruik. De natuurwaarden die we terug willen brengen zijn dus ook ooit ontstaan door het agrarisch gebruik. Daarom is het logisch om het beheer van het landschap weer in handen van de agrariërs te geven.

Beheer

Ook in het beheer van landschap en natuur is een belangrijke rol weggelegd voor de boer. Behoud en herstel van natuur en landschap gaan samen met agrarische bedrijfsvoering. Duurzaam en op economisch verantwoorde wijze ondernemen is gekoppeld aan een hoogwaardig leefomgeving in het buitengebied van de Krimpenerwaard.

Verschillende agrariërs en particulieren werken daarom mee aan het realiseren van deze aanpak. Van de boeren wordt innovatief vakmanschap en maatwerk in de inzet van vee en materiaal gevraagd. Zo werken zo’n 25 boeren in de Krimpenerwaard samen in de Natuurcoöperatie. Zij pachten gronden van de provincie Zuid-Holland binnen het Natuur Netwerk Nederland en pakken daar samen het natuurbeheer op. Daarbij werken ze in een aantal gebieden samen met het Zuid-Hollands Landschap. Een mooie verbintenis, want de boeren leren van de natuurbeheerders, maar de natuurbeheerders ook van de boeren.