In de Krimpenerwaard wordt al tientallen jaren gesproken over de verbetering van de landbouwstructuur, de aanleg van natuur en het tegengaan van bodemdaling. In 1999 is er een plan (het zogenaamde Raamplan Landinrichting) gemaakt waarbij er 2450 ha natuur in de Krimpenerwaard zou worden gerealiseerd. In 2005 is daarvoor het Veenweidepact ondertekend.

Door voortschrijdend inzicht en vanwege veranderd rijksbeleid wijzigden de plannen. De opgave om nieuwe natuur aan te leggen, bleef echter. In 2015 besloot de regio (gemeente en waterschap) om zélf de verantwoordelijkheid hiervoor te nemen, maar dan wel 'integraal': dat wil zeggen in samenhang met kansen voor landbouw en recreatie. Ze ondertekenden (samen met de provincie) de Gebiedsovereenkomst voor het "Veenweidenprogramma". Daarin staat onder andere dat er 2.250 hectare nieuwe natuur wordt aangelegd.

In de Gebiedsovereenkomst hebben de gemeente Krimpenerwaard, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland afspraken gemaakt over de duurzame toekomst van de Krimpenerwaard. Deze afspraken gaan over de inrichting van het landelijk gebied en zijn bedoeld om het waardevolle agrarische cultuurlandschap en de daarbij behorende natuurwaarden te behouden en te ontwikkelen. Een belangrijke voorwaarde daarbij is zorgen voor een goede waterkwaliteit en effectief waterbeheer. Tegelijkertijd kijkt het waterschap hoe de de bodemdaling zo veel mogelijk beperkt kan worden. Ook willen partijen de kansen benutten die er liggen voor landbouw en recreatie.

Ja. In de Krimpenerwaard wordt 2.250 hectare natuur ontwikkeld, maar daarbinnen kan ook sprake zijn van agrarisch of particulier natuurbeheer en beheer van weidevogelnatuur. In deze natuur vinden koeien en ander vee een plek. De overige gebieden in de Krimpenerwaard (bijna driekwart van de open polder) blijven net als nu in gebruik voor landbouw. Door de herinrichting en het ruilen van kavels verbeteren de omstandigheden voor de landbouw.

Op dit kaartje kunt u precies zien waar de aaneengesloten natuurgebieden in de Krimpenerwaard liggen.

Ja. Recreatiepartijen in de veenweidegebieden van Zuid-Holland werken samen aan een recreatieprogramma. Ieder jaar komen er weer nieuwe projecten in de Krimpenerwaard die zien, doen en beleven centraal stellen. Lees hier meer over op de pagina recreatie.

Een goede waterkwaliteit van het oppervlaktewater is belangrijk, zeker in de natuurgebieden. Daarom is sinds 2000 de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Daarin staan afspraken die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon (chemisch op orde) en gezond (ecologisch in evenwicht) is.

Al het water in de natuurgebieden van de Krimpenerwaard moet voldoen aan deze Europese richtlijn. Daarom werkt het hoogheemraadschap hieraan.

Meer informatie vindt u op de site van het waterschap.

Ook voor de landbouw is een stimuleringsprogramma. Dit programma omvat onder andere het stimuleren van innovatieve technieken op de bedrijven, onderzoek naar alternatieve verdienmodellen en teelten (bv cranberry's), blijvende aandacht voor kavelruilen en onderzoeken hoe de afstanden voor landbouwverkeer korter gemaakt kunnen worden.

Het Veenweiden Informatiecentrum (VIC) is hier nauw bij betrokken, onder andere met een proefveld voor 'natte teelten'.

De looptijd van het programma is tot en met 2021.

De polders De Nesse en de Berkenwoudse Driehoek zijn in 2016 als natuurgebied ingericht. Dit gebied is iets natter geworden en in het landschap zal meer kleur komen omdat naast het gras ook meer kruiden en bloemen zullen groeien. Bovendien, want dat is één van de doelen, zal de weidevogelstand toenemen. In 2017 volgde polder Oudeland Zuid. Ook de Nespolder is nu natuurgebied. Andere gebieden volgen later.

De natuurgebieden zijn niet ineens voltooid. Sterker nog, net na de uitvoering van het werk kan het hier en daar wel wat ‘rauw’ aandoen. De natuur moet zichzelf geleidelijk ontwikkelen. Naar verwachting duurt deze overgangsfase na inrichting een jaar of zes.

Dat kan op verschillende manieren. In april/mei 2018 zijn er inloopavonden geweest waarop het voorontwerp bestemmingsplan, natuurinrichtingsplan en concept waterkaarten te zien waren. De vragen die hierover zijn gesteld worden in juli beantwoord.

Vanaf augustus 2018 liggen de aangepaste plannen ter inzage: bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is vanaf 15 augustus het concept peilbesluit over het waterpeil in te zien. Bij de gemeente kunt u vanaf 29 augustus het ontwerp bestemmingsplan inzien, samen met het natuurinrichtingsplan. Op 20 september wordt voor al deze plannen een inloopavond georganiseerd.

Met grondeigenaren wordt al langer gesproken over de plannen en hun mogelijkheden.

Met de uitvoering van het gehele natuurprogramma is 94 miljoen euro gemoeid. Voor het dragen van deze kosten zijn afspraken gemaakt met de provincie-Zuid-Holland. Die betaalt het grootste deel van de kosten. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard betaalt een belangrijk deel van de aanpassing aan het watersysteem en een deel komt uit een Europsese subsidie voor plattelandsontwikkeling.